بیت رایگان – ۱۰۱۹

 

بیت رایگان – ۱۰۱۹

تمپو :                   ۱۴۴ 

سبک :                دریل

زمان :                 ۲:۲۷